top of page
Linda osobni-m.jpg

Sama bych se označila za pozitivního liberála, lehkého idealistu a fouňu.

Jsem prý ženou mnoha talentů a schopností. Jsem také vášnivou milovnicí dobré kávy a (kdysi dávno) aspirantkou na studia žurnalistiky (vaz mi tehdy zlomil Ňaský protektorát). V naší domácnosti jsem hlavní obsluhou pressovače a vrchním (sebe)kritickým dovšehokecalem.

Mým životním posláním je však profese newborn fotografky, občasně nadšené podnikatelky, oddané fanynky britského premiéra Jima Hackera a především mámy dvou úžasných kudrnatých holčiček.

Ctím rodinnou tradici učitelů a hudebníků. Jakožto nadšená sběratelka akademických titulů jsem po zdlouhavém, téměř 11letém studiu dosáhla v roce 2013 získáním titulu Ph.D. zdařilého akademického hattricku v oboru Pedagogika. Té jsem se věnovala i nadále a 10 let jsem působila jako odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Díky tomu jsem měla možnost cestovat po Evropě, přednášet na zahraničních univerzitách, setkávat se s mnohými inspirujícími osobnostmi, učit se nové věci, poznávat nové přístupy k mé práci i profesní specializaci. Stal se ze mě díky tomu lehce idealistický kosmopolita – amatér.

Vždy mě ale fascinovala síla a moc lidského pozitivismu, otevřenosti a víry v sebe sama a své schopnosti. Takto nastavení lidé se zdají být neporazitelní, nevyčerpatelní a velmi úspěšní ve své práci. Myslím, že tento pohled na život Čechům zatím výrazně chybí...

Seriózní full Bio - odborný životopis

V průběhu svého života jsem byla průvodkyní na zámku, hokejovou hosteskou, učitelkou, zpěvačkou, organizátorkou, manažerkou, autorkou i oponentkou, editorkou, recenzentkou až kritičkou…

(a to je pouze výběr těch profesí, při kterých bylo nejvíc srandy)

Můj profesní život dosud byl poměrně bohatý, pokud máte čas, trpělivost a dost velký hrnek kávy, směle do čtení ;)

Vzdělání

1998-2002 Střední pedagogická škola Kroměříž,

obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

2002-2007 - Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PdF,

obor: Učitelství pedagogiky a hudební výchovy pro SŠ a VOŠ,

diplomová práce: Podmínky náhradní výchovné péče rodinného typu v České republice

2011 - PhDr. - Univerzita Palackého v Olomouci, PdF,

obor: Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ

rigorózní práce: Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech - srovnání současného stavu se situací v roce 2000

2013 - Ph.D. - Uveniverzita Palackého v Olomouci, PdF,

obor: Pedagogika

disertační práce: Školní výkon dětí v pěstounské péči

Kurzy, semináře, další vzdělávání

 • Dobrá obec dělá dobrou školu 2024. Svaz měst a obcí České republiky, Praha, 30. 5. 2024.

 • Jak se dělá dobrá škola. 6. ročník konference pro zřizovatele škol. EduIn, Praha, 7.11.2023.

 • Newborn workshop s Beatou Baran. Ostrava, Beata Baran, 11.4.2018.

 • Seminář pro budoucí předkladatele žádostí v rámci programu Erasmus+: Grundtvig. Praha, Dům zahraniční spolupráce. Praha, 10.1.2015.

 • Newborn workshop s Pavlínou Kubíčkovou. Letohrad, Pavlína Kubíčková, 3.11.2014.

 • Počítačová gramotnost: MS Excel. Vzdělávací kurz dalšího vzdělávání zaměřen na práci v MS Excel. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, říjen 2014.

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programovací období 2014-2020. Informace k novým výzvám ESF. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 8.10.2014.

 • Rozjezdy roku 2014. Seminář pro mladé začínající podnikatele. Ostrava, Rozjezdy roku, 29.5.2014.

 • Komunikační mosty pro děti v náhradní rodinné péči. Praha: Nadační fond J&T, 29.4.2014.

 • Popularizace vědy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 15.4.2014.

 • Spravedlnost pro oběti II. Praha, Bílý kruh bezpečí, 21.10.2013.

 • Komunitní služby a systém sociálně-právní ochrany dětí. Olomouc, Magistrát města Olomouce, 14.11.2011.

 • VII. Hradecké dny sociální práce - Rizika sociální práce. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1.-2.10.2010.

 • Malí hrdinové v nouzi. Chlapci jako zapomenuté oběti sexuálního násilí. VIII. sympózium o ochraně dětí. Silberbach (DE), 30.11.-2.12.2009.

 • VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Transformace systému náhradní rodinné péče. Brno, Triáda, 1.-2.10.2008.

 • Diskuse nad projektovými záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, MŠMT, 19.5.2008.

 • Projekty a projektová činnost - workshop. Akční pole sociální práce. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, březen 2008.

Publikační činnost

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Osobnost pedagoga. E-learningový kurz. Praha: JABOK, 2019. Projekt ESF: Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Pedagogická komunikace. E-learningový kurz. Praha: JABOK, 2019. Projekt ESF: Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Úvod do pedagogiky 1. E-learningový kurz. Praha: JABOK, 2019. Projekt ESF: Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Úvod do pedagogiky 2. E-learningový kurz. Praha: JABOK, 2019. Projekt ESF: Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052.

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Úvod do obecné pedagogiky. Kroměříž, SPgŠ a VOŠ, 2018. Bez ISBN.

 • MATUŠKOVÁ, Linda. Dějiny pedagogiky. Kroměříž, SPgŠ a VOŠ, 2018. Bez ISBN.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor. Právo a rodina. 2012, roč. 14, č. 5, s. 22-24. ISSN 1212-866X.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Mladí mají možnost vyjádřit svůj názor (2.). Právo a rodina. 2012, roč. 14, č. 6, s. 20-22. ISSN 1212-866X.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Nově vznikající iniciativy umožňují České republicenaplnit další z dětských práv. V zájmu dítěte [online]. 21.3.2012. Dostupné z:http://vzd.cz/sites/default/files/Iniciativy-detskaprava.doc

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Povědomí o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech: srovnání současného stavu se situací v roce 2000. In MARKOVÁ, Dagmar; ROVŇANOVÁ, Lenka. Sexuality V. : Sborník abstraktov. 1. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 54-55. ISBN 978-80-557-0260-5.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: Hanex, 2010. Rodina a rodinná výchovy, s. 25-43. ISBN 978-80-7409-030-1.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda; HOFERKOVÁ, Stanislava. Soubor úloh s klíčem.
  Učitelské listy [online]. 14.1.2010, 14, [cit. 2010-09-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ucitelske-listy.cz/2009/12/linda-svrcinova-stanislava- hoferkova.html>.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Žáci z pěstounských rodin : Zpráva z výzkumu. Acta Humanica. 2009, 2009, 3, s. 298-302. ISSN 1336-5126.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda, ŠŤASTNÁ, Jarmila. Případové studie jako náhleddo praxí studentů. E-Pedagogium. 2009, č. 4, s. 84-94. ISSN 1213-7758.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole?In VAŠŤATKOVÁ, Jana, FIALA, Břetislav (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2009, s. 537 – 541. ISBN 978-80-7220-315-4.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu. In ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter (eds.). Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009, s. 162-169. ISBN 978-80-7399-8.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti – „děti ulice” Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : FZaSP TU v Trnave, 2008, s. 306 – 319. ISBN 978-80-8082-236-1.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Náhradní výchovná péče v České republice. Mosty k rodine 3. Sociálna práca s rodinou. Zborník z konferencie konaném v Banskej Bystrici 1. 10. 2008. Banská Bystrica : SPDDD Úsmev jako dar, 2008, s. 90 – 101. ISBN 978-80-969616-3-4.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda, VAŠŤATKOVÁ, Jana Akční pole sociální práce II. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky (2008). Pedagogická orientace, roč. 18, č. 3. ISSN 1211-4669.

 • VAŠŤATKOVÁ, Jana, ŠVRČINOVÁ, Linda Katedra pedagogiky PdF: Druhý ročník Jarní školy sociální práce. In Žurnál UP, roč. 17, č. 28. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 4.

 • ŠVRČINOVÁ, Linda. Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince 2007. 1. díl. Olomouc: Votobia, 2007, s. 156 – 159. ISBN 978-80-7220-306-2.

Projekty, granty, dotace

 • Oranžové stromky na Oskole. Nadace ČEZ, Stromy 2023 - 2. kolo. Role v projektu: spoluautor projektu, zpracování projektové žádosti.

 • Oranžové stromky na Gorkého. Nadace ČEZ, Stromy 2023 - 2. kolo. Role v projektu: spoluautor a řešitel projektu.

 • Ze záhonku na talířek. Nadace Lidl a Skutečně zdravá škola, 2023. Role v projektu: spoluautor projektu, zpracování projektové žádosti.

 • Keříky na Kollárku. Nadace ČEZ, Stromy 2023 - 1. kolo. Role v projektu: spoluautor a řešitel projektu.

 • Oranžové lísky v MŠ Žižkova Kroměříž. Nadace ČEZ, Stromy 2023 - 1. kolo. Role v projektu: spoluautor a řešitel projektu.

 • SPOLU-jeme Kroměříž. Projekt dotačního programu Živá komunita Nadace Via. Role v projektu: autor a řešitel projektu.

 • Dotace z dotačního programu Města Kroměříže pro GO-ED!, z.s., 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

 • Projekt ESF: Inovace vyššího odborného vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052. Role v projektu: autorka e-learningových kurzů.

 • Projekt Who´s cooking, Erasmus plus. Řešitel projektu: Die Kreissau Initiative e.V. Berlin. Role v projektu: koordinátor pro českou stranu spolupráce na projektu.

 • Projekt Fit for Mobility 2012. Organizátor: Die Kreissau Initiative e.V. Berlin. Role v projektu: koordinátor pro českou stranu spolupráce na projektu.

 • Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET) Project CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001. Role v projektu: člen řešitelského týmu.

 • Mezinárodní vědecká konference Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. 10.-11. června 2010, Banská Bystrica, Slovenská republika. Člen organizačního týmu.

 • Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní rodinná péče v České republice. Projekt č. 648/2009, Fond rozvoje vysokých škol. Role v projektu: hlavní řešitel.

 • Mezinárodní konference pro Ph.D. studenty Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských programů VII. 23. listopadu 2009, Olomouc, Česká republika. Člen organizačního týmu.

 • Mezinárodní vědecká konference Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 24.-25. června 2009, Olomouc, Česká republika. Hlavní organizátor, autor projektu konference.

 • Mezinárodní konference Akční pole sociální práce. 19. března 2009, Olomouc, Česká republika. Člen organizačního týmu.

 • Mezinárodní konference pro Ph.D. studenty Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských programů VI. 10. prosince 2008, Olomouc, Česká republika. Člen organizačního týmu.

Pracovní zkušenosti

od 2023 - Město Kroměříž

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - dotace do škol, konzultační a poradenská činnost ve školství

od 2019 - GO-ED!, z.s.

předseda spolku, dotační a grantová činnost, publicita, tvorba a realizace projektů, PR, garant DVPP sekce, lektor

od 2019 - Linda Matuška, s.r.o.

majitel, jednatel, sales manager, PR, marketing

od 2016 - Linda Matuška photography

www.lindamatuska.cz

newborn fotografka, PR, marketing

od 2016 - www.photoprops.cz

majitel, designer, creative, copywriter, fotograf, všeuměl

Vlastník průmyslového vzoru 37336.

Vlastník průmyslového vzoru 37520.

od 2016 - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž

externí vyučující, člen zkušebních komisí

2008-2018 Univerzita Palackého v Olomouci, PdF

odborný asistent, vyučující, řešitel projektů, výzkumník, koordinátor, garant studia

Zahraniční odb. mobilita

 • Ljubljana (SVN), Erasmus - výukový pobyt, Univerza v Ljubljanji. 11.11.-15.11.2013.

 • Maribor (SVN), Erasmus - výukový pobyt, Univerza v Mariboru. 22.4.-26.4.2013.

 • Krzyzówa (PL), Die Kreisau-Initiative e.V. Berlin, Fit for Mobility - řešení projektu. 8.7.-14.7.2012.

 • Berlin (DE), Die Kreisau-Initiative e.V. Berlin, Fit for Mobility - řešení projektu. 19.6.-23.6.2012.

 • Žilina (SK), Žilinská univerzita v Žilině - vyžádaná přednáška na zahraniční univerzitě. 16.4.2012.

 • Rzészow (PL), Erasmus - výukový pobyt, Uniwersytet Rzeszowski. 21.11.-25.11.2011.

 • Banská Bystrica (SK), Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Sexuality V. - aktivní účast na konferenci. 19.10.-20.10.2011.

 • Tampere (FIN), Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET) Project CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 - řešení projektu. 26.5.-28.5.2011.

 • Žilina (SK), Žilinská univerzita v Žilině - vyžádaná přednáška na zahraniční univerzitě. 17.3.2011.

 • Odense (DK), Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships, Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (DETVET) Project CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 - řešení projektu. 10.10.-12.10.2010.

 • Banská Bystrica (SK), Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici - organizace mezinárodní konference, aktivní účast na mezinárodní konferenci. 10.6.-11.6.2010.

 • Silberbach (DE), Sozialakademie Haus - účast na sympoziu Malí hrdinové v nouzi. Chlapci jako zapomenuté oběti sexuálního násilí VIII. 30.11.-1.12.2009.

 • Strečno (SK), Žilinská univerzita v Žilině - aktivní účast na konferenci Sociálné a kulturné determinanty ve vzdělávání. 8.9.-9.9.2009.

 • Trnava (SK), Trnavská univerzita v Trnavě - aktivní účast na konferenci Možnosti práce s neorganizovanou mládežou. 14.11.-15.11.2008.

Další odborná činnost

 • Předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Kroměříže (2019 - 2021)

 • Člen zkušebních komisí závěrečných zkoušek na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální Kroměříž (2017 - )

 • Člen zkušebních komisí při SZZ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2008 - 2015)

 • Člen zkušebních komisí při SZZ na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (2012 - 2015)

 • Člen přijímacích komisí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2008 - 2015)

 • Vlastník průmyslového vzoru 37336.

 • Vlastník průmyslového vzoru 37520.

Přednášky, vyžádané přednášky

 • Kroměříž, (Nahé) Fotografie dětí na internet nepatří? - beseda, Klubíčko Kroměříž.

 • Kroměříž, JAK PODNIKAT (na mateřské a rodičovské)? - beseda, Klubíčko Kroměříž. 21. 10. 2020.

 • Ljubljana (SVN), Children´s Rights - výukový pobyt Erasmus, Univerza v Ljubljanji. 11.11.-15.11.2013.

 • Ljubljana (SVN), Czech Educational system - výukový pobyt Erasmus, Univerza v Ljubljanji. 11.11.-15.11.2013.

 • Maribor (SVN), Children´s Rights - výukový pobyt Erasmus, Univerza v Mariboru. 22.4.-296.4.2013.

 • Maribor (SVN), Czech Educational system - výukový pobyt Erasmus, Univerza v Mariboru. 22.4.-296.4.2013.

 • Žilina (SK), Dětská práva - vyžádaná přednáška pro studenty magisterského studia učitelských oborů. Žilinská univerzita v Žilině. 16.4.2012.

 • Rzészow (PL), Children´s Rights - výukový pobyt Erasmus, Uniwersytet Rzeszowski. 21.11.-25.11.2011.

 • Rzészow (PL), Czech Educational system - výukový pobyt Erasmus, Uniwersytet Rzeszowski. 21.11.-25.11.2011.

 • Banská Bystrica (SK), Povědomí o problematice sexuálního násilí na dětech – srovnání současného stavu se situací v roce 2000. - aktivní účast na konferenci Sexuality V., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 19.10.-20.10.2011.

 • Praha, Aktuální rizika virtuální komunikace a sociálních sítí - vyžádaná přednáška na certifikaci Férových škol, Liga lidských práv. 17.10.2011.

 • Zlín, Rizika virtuální komunikace - plenární přednáška na II. studentské konferenci Katedry pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 19.4.2011.

 • Žilina (SK), Úmluva o právech dítěte a syndrom CAN - vyžádaná přednáška pro studenty magisterského studia učitelských oborů, Žilinská univerzita v Žilině. 17.3.2011.

 • Banská Bystrica (SK), Školní výkon dětí v pěstounské péči - organizace mezinárodní konference, aktivní účast na mezinárodní konferenci, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 10.6.-11.6.2010.

 • Olomouc, Změna školního výkonu dítěte v souvislosti s jeho převzetím do pěstounské péče - aktivní účast na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Mezinárodní doktorandská konference, Univerzita Palackého v Olomouci. 23.11.2009.

 • Strečno (SK), Žáci z pěstounských rodin - aktivní účast na konferenci Sociálné a kulturné determinanty ve vzdělávání, Žilinská univerzita v Žilině. 8.9.-9.9.2009.

 • Olomouc, Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu - aktivní účast na konferenci, hlavní organizátor konference Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče, Univerzita Palackého v Olomouci. 24.6.-25.6.2009.

 • Olomouc, Ovlivňuje pěstounská péče výkon dítěte ve škole? - aktivní účast na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI., Univerzita Palackého v Olomouci. 10.12.2008.

 • Trnava (SK), Pěstounská péče jako možná forma rodinné péče o opuštěné děti – „děti ulice“- aktivní účast na konferenci Možnosti práce s neorganizovanou mládežou, Trnavská univerzita v Trnavě. 14.11.-15.11.2008.

 • Olomouc, Výzkum školní úspěšnosti dětí z pěstounské péče - aktivní účast na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, V. ročník studentské vědecké konference, Univerzita Palackého v Olomouci. 13.12.2007.

Další odborné dovednosti

 • pedagogická činnost - volnočasová a předškolní pedagogika, pedagogika pro SŠ a VOŠ,

 • projektová, grantová a dotační činnost (zpracování žádostí, řešení grantů a projektů, výroční zprávy),

 • vědecká a výzkumná činnost (převážně oblast sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče),

 • publikační činnost (odborné články, příspěvky na konferencích),

 • výuková činnost (na úrovni VŠ a VOŠ),

 • organizační činnost (konference, semináře),

 • editorská činnost (sborníky příspěvků, další publikace),

 • recenzní činnost (recenze článků v odborných časopisech a sbornících)

 • vedení a management (vedení pracovních skupin – granty, studentský výzkum),

 • koncepce a realizace studijních programů (sestavování akreditačních spisů, garant studia, garant rozvrhu),

 • vedení kvalifikačních prací.

Organizační činnost

 • SPÁČILKA cup 2024 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • Prázdninová RUKODÍLNA, letní příměstský tábor 2024 - SVČ Šipka Kroměříž, GO-ED!, z.s., vedoucí tábora,

 • Nasaď helmu! 2024 - BESIP Kroměříž, hlavní organizátor,

 • Malovaná helma 2024 - BESIP Kroměříž, hlavní organizátor,

 • PROBOUZENÍ světlušek 2024 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • USÍNÁNÍ světlušek 2023 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • SPÁČILKA cup 2023 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • Z pohádky do pohádky, letní pobytový tábor 2023 - GO-ED!, z.s., Duha Keška, hlavní vedoucí tábora,

 • USÍNÁNÍ světlušek 2022 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • SPÁČILKA cup 2022 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • Liščí tábor, letní pobytový tábor 2022 - GO-ED!, z.s., Kids&Smile, Duha Keška, hlavní vedoucí tábora,

 • PROBOUZENÍ, světlušek 2022 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • SPÁČILKA cup 2021 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • LABYRINT, cesta na Olymp, letní pobytový tábor 2021 - Spolek ProAktivity, GO-ED!, z.s., vedoucí přidružení dětské skupiny,

 • SPÁČILKA cup 2020 - GO-ED!, z.s., hlavní organizátor,

 • Pohádky bratří Dostálů, letní pobytový tábor 2020 - Spolek ProAktivity, GO-ED!, z.s., vedoucí přidružené dětské skupiny.

bottom of page