top of page

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství ve spolku je upraveno Stanovami spolku (viz záložka Dokumenty spolku).

Stručné shrnutí podmínek členství:

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku není nárokovatelné nebo právně vymahatelné.

2. Členem spolku se muže stát plnoletý občan České republiky, který je právně způsobilý a bezúhonný, ztotožňuje se s cíli spolku. Členem spolku se muže stát také právnická osoba.

3. Přihláška ke členství ve spolku je níže na této stránce.

4. O přijetí zájemce za člena spolku rozhoduje Valná hromada spolku.

5. Člen spolku má právo čerpat stanovené členské výhody, podílet se na činnosti spolku, na jeho aktivitách, dávat podněty a připomínky, být informován o činnosti spolku, být volen (delegován) do jeho orgánů, účastnit se zasedání Valné hromady a podílet tak na rozhodování ve věcech spolku.

7. Člen spolku má povinnost respektovat poslání spolku, jeho Stanovy a další předpisy, platit členský příspěvek, ručí za aktuálnost a platnost údajů uvedených v přihlášce člena spolku.

V případě, že máte zájem o členství ve spolku GO-ED!, z.s., seznamte se se Stanovami spolku, vyplňte přihlášku a podepsanou doručte do sídla spolku (Spáčilova 3372/46, 767 01  Kroměříž) nebo předejte předsedovi (PhDr. Linda Matušková, Ph.D.) nebo místopředsedovi (Tereza Konečná, DiS.) spolku.

 

Přihláška
bottom of page